ข่าวเด่น

ประกาศผล “ฟ้าใส ที่วลัยลักษณ์” รางวัลช่อประดู่วลัยลักษณ์ (Walailak Awards)


ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนประชาสัมพันธ์และสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาส่งผลงานร่วมประกวดเรื่องสั้น / กวีนิพนธ์ หัวข้อ “ฟ้าใส ที่วลัยลักษณ์” รางวัลช่อประดู่วลัยลักษณ์ (Walailak Awards) ตามโครงการค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2557 ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรม “บอกเล่า... กว่าจะเป็นนักเขียน” และพิธีมอบรางวัลรางวัลช่อประดู่วลัยลักษณ์ (Walailak Awards) โดยมี ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดงาน ได้รับเกียรติจากวิทยากร นักเขียนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินผลงาน ประกอบด้วยอาจารย์บุญเสริม แก้วพรหม ผศ.ปริทรรศ หุตางกูร อาจารย์นิวัฒน์ บุญญานุรักษ์ อาจารย์สมใจ สมคิด อาจารย์สุธาทิพย์ โมราลาย และอาจารย์ ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง ทั้งนี้ มีอาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 120 คน

สำหรับผลการประกวด ประเภทเรื่องสั้น รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวอนุชสรา เรืองมาก นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจ้าของผลงานเรื่อง “แสงสว่างในความมืด” ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รางวัลชมเชยได้แก่ นายศรัณยู หงษาวงศ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เจ้าของผลงานเรื่อง “ห้องประกาศรางวัล” ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ประเภทกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวกวินสรา สุดใจ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจ้าของผลงานเรื่อง “ก้าวด้วยหัวใจ...สู่บันไดวลัยลักษณ์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รางวัลผลงานเช้าชิงรอบสุดท้าย ประกอบด้วยนายกิตติพงศ์ บุญนาค นักเรียนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เจ้าของผลงานเรื่อง “นิรันดร์สมัยวลัยลักษณ์ นางสาวภาวินี ศรีนวล นักเรียนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เจ้าของผลงานเรื่อง “วลัยลักษณ์ ประจักษ์ไว้ในนาคร” นางสาวตรีรัตน์ แก้วสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เจ้าของผลงานเรื่อง “ฟ้าใส ที่วลัยลักษณ์” นายเอกชัย วัฒนเกียรติ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ “เจ้าของผลงานเรื่อง “ประดู่ชูช่อ ณ ม.วลัยลักษณ์” และนายวิษณุ ชูแสง นักเรียนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เจ้าของผลงานเรื่อง “ฟ้าใส ที่วลัยลักษณ์” โดยได้รับโล่และเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อนึ่ง ส่วนประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 การจัดกิจกรรมที่ผ่านมา เป็นการจัดโดยให้โอกาสนักเรียน ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม ซึ่งปรากฏว่ามีอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมครั้งละประมาณ 80 - 150 คน จาก 40 - 60 โรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นอยู่กับรูปแบบของกิจกรรมและวิทยากรนักเขียนในแต่ละครั้ง และจากการประเมินโครงการมีข้อสรุปจากอาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสำคัญกับโครงการนี้ว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างสำนึกรักการอ่าน และพัฒนาทักษะการเขียนให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน และเสนอแนะให้มีการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาทักษะงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ และเสริมสร้างโอกาสและประสบการณ์ด้านงานเขียนในรูปแบบค่ายวรรณกรรม มีการฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พบปะพูดคุยกับนักเขียน กิจกรรมทัศนศึกษาธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่และขนบประเพณีวัฒนธรรม วิเคราะห์ - วิจารณ์งานเขียน รวมทั้งมอบรางวัลแก่นักเขียนน้อย

ในปีนี้ ส่วนประชาสัมพันธ์ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยร่วมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม โครงการวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การประกวดเรื่องสั้น /กวีนิพนธ์ “ฟ้าใส ที่วลัยลักษณ์” รางวัลช่อประดู่วลัยลักษณ์ (Walailak Awards) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักมุ่งเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะในด้านการเขียนและการอ่านให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้พัฒนาแนวคิด ค่านิยม จิตสำนึก และขีดความสามารถในด้านการถ่ายทอดข้อมูล โดยงานเขียนเชิงคุณภาพ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถส่งผลงานเขียนเข้าประกวด

ประมวลภาพ


TOP