ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ธรรมะอารมณ์ดี สนุก สุข ซึ้ง กินใจ โดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ กับ โครงการ WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ปีที่ 3

"อุดมศึกษา อุดมธรรม อุดมปัญญา" "มีศีล มีสุข พอเพียงเคียงธรรม" ธรรมะอารมณ์ดี สนุก สุข ซึ้ง กินใจ โดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ กับ โครงการ WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ปีที่ 3

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WMS เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ปีที่ 3 โดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหย๋ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ซึ่งงานนี้ได้รับความสนจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรวมกว่า 1,000 คน

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า สถาบันการศึกษามีภารกิจหลัก ๆ ใน 4 ด้าน คือ 1) ภารกิจด้านการเรียนการสอน 2) ภารกิจด้านการบริการวิชาการ 3) ภารกิจด้านการศึกษาวิจัย และ 4) ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นผู้ที่จบการศึกษาออกไปจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ดำรงชีวิตที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อสังคมด้วย

“โครงการ WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการที่กำลังจะจบการศึกษาในอนาคตอันใกล้ เพื่อก้าวออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เองก็มีความตระหนักดีในภาระหน้าที่ดังกล่าวและขอสนับสนุนและชื่นชมการจัดกิจกรรมนี้ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 แล้ว

อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า ทางสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในอนาคต ได้เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ให้เป็นผู้ดำรงตนอยู่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมทั้งต่อตนเองและต่อสังคม จึงได้จัดโครงการ WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา สำนักวิชาการจัดการ เป็นประจำทุกปี สำหรับในครั้งนี้ สำนักวิชาการจัดการ ได้นิมนต์ พระมหาวีรพล วีรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี จากกรุงเทพมหานคร มาบรรยายธรรม ซึ่งท่านเป็นพระวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ถึงความสามารถในการถ่ายทอดธรรมะ เพื่อนำไปใช้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

พระมหาวีรพล วีรญาโณ ได้เมตตาสอนธรรมะ เพื่อจะได้เป็นหลักยึดในการปฏิบัติตน ธรรมมะสำหรับผู้ประพฤติดี " อุดมศึกษา อุดมธรรม อุดมปัญญา " มีศีล มีสุข พอเพียงเคียงธรรม ประยุกต์ใช้ธรรมะและพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิต ทั้งด้านการเรียน ความรัก การเงิน การคบเพื่อน และการทำงาน ดั่งคำสอนที่ว่า
เดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้า มือเคยเลี้ยงเรามาอย่าได้เผา
อย่าทำลายพวกพ้องมิตรของเรา อีกโง่เขลาไร้สติอย่าริตาม

ติดตามข้อมูล “ธรรมะอารมณ์ดี สนุก สุข ซึ้ง กินใจ” ได้ที http://www.dhammaaromdee.com/" 

บันทึกวิดีโอย้อนหลัง http://www.youtube.com/watch?v=8SFIjIhjb-0"

ขอขอบพระคุณภาพบางส่วนจาก https://www.facebook.com/weedhammaaromdee"


TOP