ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 9/2557 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางฐิตารีย์ สุทธิจันทร์
004 นางสาวฐิติกานต์ เลิศไกร
007 นางสาวสิริญญา มงคลประจักษ์
014 นางสาวพุมรินทร์ ลือชา
016 นางสาวอาภาภรณ์ จิตต์ประไพ
019 นางสาวเรณู มีสิทธิ์
021 นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร
100 นางสาวสุพรเพ็ญ ตรึกตรอง
101 นางสาวเกษณี อังคณาวิสูตร

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม 15/3
อาคารบริหารชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP