ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง มวล.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินสำหรับกุ้ง” มุ่งให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้นำไปปรับใช้