ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง มวล.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินสำหรับกุ้ง” มุ่งให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้นำไปปรับใช้

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินสำหรับกุ้ง” ขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคม หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนายคณิศร ตันเสถียร และนายเทิดศักดิ์ พัวตระกูลทรัพย์ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

ผศ.ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคม หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง กล่าวว่าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินสำหรับกุ้ง” ขึ้น เพื่อต้องการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีความรู้ในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนซึ่งสามารถนำไปรักษาโรคต่างๆของกุ้งได้ เนื่องจากปัจจุบันมีเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งด้วยไส้เดือน จึงเชิญเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จมาให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เพื่อได้นำไปปรับใช้และทำได้ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี


ข่าวและภาพ โดย กนกวรรณ เกษแป้น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ประมวลภาพ


TOP