ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 (Vol. 11 No. 10 October 2014 Progress in Fisheries and Biomedical Sciences) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความ 9 เรื่อง ด้านวาริชศาสตร์และชีวเวชศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศปากีสถาน, ประเทศอินเดีย และ ประเทศอิหร่าน 2 เรื่อง โดยมีรองบรรณาธิการ ผศ.ดร. ปิยะพงศ์ โชติพันธุ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำหน้าที่ Issue Editor ประจำฉบับ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร http://wjst.wu.ac.th

ในปีนี้วารสาร ได้เสริมกองบรรณาธิการ โดยมี ผศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ ดร. ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมในตำแหน่งรองบรรณาธิการทำให้สามารถเพิ่มความถี่การออกเป็นรายเดือน ให้สอดคล้องกับความสนใจส่งบทความที่มากขึ้นจากทั้งในและต่างประเทศ และเพิ่มโอกาส citation ให้กับบทความในวารสาร ผู้สนใจสามารถดูสรุปหัวข้อ wjst citation report ได้ที่ http://ird.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP