ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการทดสอบความชำนาญ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ