ข่าวทั่วไป

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการทดสอบความชำนาญ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สืบเนื่องจากทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าทำการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กับทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ และได้ผ่านการทดสอบ ได้รับใบรับรองการผ่านการทดสอบตามรายการ ดังนี้
1. PTEN-W02-1401 (Heavy metals (As , Cd , Cr , Cu , Fe , Mn , Ni , Pb , Zn) in water)
2. PTEN-W03-1401 (pH - value in water)
3. PTEN-W04-1401 (Total suspended solids (TSS) in water)
4. PTEN-W07-1401 (Total Dissolved Solids (TDS) in water)
5. PTEN-W08-1401 (Total hardness (as CaCO3) and Chloride (as Cl) in water)

จึงแจ้งมาเพื่อทราบทั่วกัน


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/source/detail.php?newss_id=305&paths=cse

TOP