ข่าวทั่วไป

ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑ เนื่องในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ เวทีกลาง หน้าอาคารไทยบุรี โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งฯ


บรรยากาศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าประกวดจากทั่วประเทศ โดยรอบคัดเลือกมีผู้เข้าประกวดประเภทอายุไม่เกิน ๑๕ ปี จำนวน ๓๕ คน ประเภทอายุ ๑๕-๒๐ ปี จำนวน ๒๔ คน และประเภทอายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๓๑ คน จากนั้น ได้คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบประเภทละ ๑๐ คน เพื่อเข้าชิงรางวัลในรอบตัดสิน ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๙ ท่าน ได้แก่ คุณชินกร ไกรลาศ (ศิลปินแห่งชาติ), คุณโรม ศรีธรรมราช (ศิลปิน), ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล, ดร.เลิศชาย ศิริชัย, รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ, ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, อาจารย์เจริญศรี บุญสว่าง, คุณกอบสุข อรชร และคุณสุขุม ศรีสมบัติ โดยมีผลการประกวดดังนี้

ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิงนาตาชา รัตนเพชร จังหวัดภูเก็ต
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิงอนันตญา หงส์หงศ์ จังหวัดนนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๔,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กชายจรัสพล ผ่องแผ้ว จังหวัดขอนแก่น
รางวัลชมเชย อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิงณัฐชยา ล้ำเลิศหล้า จังหวัดนครปฐม
รางวัลชมเชย อันดับที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรจากคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิงพรรณวดี ผลบุญ จังหวัดพัทลุง

ประเภทเยาวชนอายุ ๑๕-๒๐ ปี
รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวทิพยาภรณ์ วิยาสังห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวภาวีนี มีศรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๔,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวฐนพร รักดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิงกมลทิพย์ ศรีเจริญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย อันดับที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ นางสาววราภรณ์ กุลตัน จังหวัดตรัง

ประเภทอายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป
รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาววราภรณ์ ศรีดุก จังหวัดภูเก็ต
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายกฤติเดช สมตน จังหวัดนนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๔,๐๐๐ บาท นางสาวชนากานต์ รอดเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท นายเกียรตินนท์ ทองรอด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย อันดับที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท นางสาวสุกานดา วัตรน้ำอ้อม จังหวัดสมุทรปราการ

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP