ข่าวทั่วไป

กิจกรรม Lunch Talk สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม Lunch Talk ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่กำลังทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี จำนวน 220 คน ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 07310 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ เคล็ด (ไม่) ลับในการทำวิจัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแจงจูงใจในการทำวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำโครงงานวิจัย พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาในการทำงานวิจัยให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม : ihh.wu.ac.th

TOP