เชิญร่วมงานสัมมนา "สังคมไทยภาคใต้ในบริบทการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองด้านการวิจัยจากไทยและเพื่อนบ้าน"