ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญร่วมงานสัมมนา "สังคมไทยภาคใต้ในบริบทการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองด้านการวิจัยจากไทยและเพื่อนบ้าน"

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "สังคมไทยภาคใต้ในบริบทการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองด้านการวิจัยจากไทยและเพื่อนบ้าน" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมสมอง ร่วมกันคาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้หลังการเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการวิจัยกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทั้งจากไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการค้นหาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นภาคใต้ ในการปรับตัวและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

งานสัมมนาดังกล่าวจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณกมลวรรณ คงยก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2049 หรือที่ kamonwan.ko@wu.ac.th

TOP