สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จัดการแข่งขันกรีดยางพลบค่ำ ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557