ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับอาศรมวัฒนธรรม จัดประชุมสัมมนาวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 4


สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาวิชาการสมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ภูมิปัญญาสมุนไพรสยามแดนใต้ ก้าวไกลสู่ AEC” เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักและให้ความสำคัญตามภารกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นอย่างยิ่ง จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการตามภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติในวงกว้าง ซึ่งการสัมมนาวิชาการสมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ภูมิปัญญาสมุนไพรสยามแดนใต้ ก้าวไกลสู่ AEC” เป็นกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กล่าวรายงานความว่า การจัดสัมมนาวิชาการสมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ภูมิปัญญาสมุนไพรสยามแดนใต้ ก้าวไกลสู่ AEC” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2557 ซึ่งปัจจุบันมีการใช้สมุนไพรอย่างแพร่หลาย ทั้งในรูปของยา อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง ซึ่งเมื่อคิดมูลค่าแล้วมากมายมหาศาล ทั้งในด้านส่งออกและการนำเข้าสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบ และการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์ในการใช้ยาสมุนไพร เพื่อทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันในการดูแลสุขภาพ โดยในภาคใต้นี้มีการสั่งสมภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรมายาวนาน ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าของชุมชน

ทั้งนี้ในวันที่ 8 กันยายน 2557 มีการบรรยาย หัวข้อ “การวิจัยด้านสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสู่ระบบยาแห่งชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ “สุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย” โดยคุณธัญลักษณ์ พงษ์บริบูรณ์ ผู้แทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ขาวละออเภสัช “เครือข่ายการผลิตยาสมุนไพรในภาคใต้” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล” โดย เภสัชกรศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติก จำกัด และบรรยายหัวข้อ“การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้เป็นเครื่องสำอาง โดยเภสัชกรหริหระสุตระ วินิตเขตคำนวณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีม่า เฮิร์บ จำกัด

ส่วนวันที่ 9 กันยายน .2557 มีการบรรยายหัวข้อ“ศาสตร์แห่งชีวิต: ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ” โดยคุณละออง ฤกษ์มงคล นายกสมาคมแพทย์แผนไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช “สุดยอดภูมิปัญญาแห่งบรรพชน” โดยหมอประกอบ อุบลขาว หมอพื้นบ้านที่ได้รับการยกย่องจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย นอกจากนี้ มีการนำผู้เข้าสัมมนาเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาและสวนสมุนไพร พร้อมการสาธิตการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร

อนึ่ง การประชุมสัมมนาวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 4 มีผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้แทนจากโรงพยาบาล ร้านยา สาธารณสุขจังหวัด สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล นักศึกษา และผู้ที่สนใจ จำนวน 100 คน

ประมวลภาพ


TOP