สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับอาศรมวัฒนธรรม จัดประชุมสัมมนาวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 4