ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2557 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาววนัสนันท์ เพ็ญทอง
003 นายด้านิยาน สตน
004 นายปิยะวัฒน์ ศรีธรรมธร

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

TOP