ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สังกัดหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สังกัดหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 4 ราย ดังต่อไปนี้

1.นางสาวศิรินภา หนูทอง
2.นางสาวจันทราภรณ์ ขุนอักษร
3.นางสาวอาทิตยา รักไกรทอง
4.นายชานนท์ สุนธารักษ์

ทั้งนี้ ขอให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 17 กันยนยน 2557 เวลา 15.00 น. หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซนG1

TOP