ข่าวสมัครงาน

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
1.2 สามารถขับรถยนต์ได้ดีและมีใบขับขี่รถยนต์
1.3 มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน
1.4มีความสามารถในการใช้ Internet และคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
1.5 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
1.6 มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
1.7 หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. คุณสมบัติอื่นๆ
2.1 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
2.2 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
2.3 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ศูนย์ฯ กำหนด

3. อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์การทำงาน คุยรายละเอียดในวันสอบสัมภาษณ์

4. ภาระงาน
4.1 ประสานงานโครงการต่างๆ
4.2 จัดเก็บเอกสารโครงการ
4.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4 งานอื่นๆที่ศูนย์ฯ และผู้บังคับบัญชาหมอบหมายหรือเห็นสมควร

5. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

5.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
5.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
5.6 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารจำนวน 1 ฉบับ

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือจ้างงาน

6. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G ชั้น 2 เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 086-4795011,0-7567-2977 โทรสาร 0-7567-2977 ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2257 – 3 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้โดย Download ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/JU/tem.pdf แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่ รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

7. การดำเนินการคัดเลือก

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาจากใบสมัคร โดยประเมินคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
ขั้นตอนที่ 2 ผู้ผ่านในขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม โดยวันสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยการติดต่อกลับจากเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

8. ประกาศผลการคัดเลือก
จะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ทราบในภายหลัง


TOP