ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการร่วมวิจัยกับภาคเอกชน (Co-Research)

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เริ่มดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Co-Research) เพื่อเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ เช่น สถาบันการศึกษา ซึ่งจะทำให้มีการใช้ทรัพยากรและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยกลไกการประสานงานของสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรมและหน่วยจัดการทรัพสินทางปัญญาในการดำเนินการสนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมันและอาหารทะเล โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนา (R&D) และได้ผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเพื่อให้ผู้ประกอบการ (ภาคอุตสาหกรรม) พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร

ทางโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จึงได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านดังกล่าวข้างต้น เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสู่ โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันท์นภัส เหมทานนท์ โทร.075-673580

หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ได้ที่ http://wusp.wu.ac.th/?p=1975

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=1975

TOP