ข่าวทั่วไป

มสธ.ดูงาน มวล.

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารและบุคลากร กองพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 10 คน นำโดยนางพจมาลย์ เพิ่มพูลโชคคณา ผู้อำนวยการกองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการบริหารงานพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมีนางจินตนา ศิริวัฒนโชค หัวหน้าส่วนพัสดุ และคณะให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

TOP