-ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อุทยานการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส