ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการลงไปช่วยแก้ปัญหาให้กับ NakhonsiAwesome.com ที่ขนอม