ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 9/2557 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี จำนวน 9 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวอาภาภรณ์ จิตต์ประไพ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับ ดังนี้
1. นางสาวสิริญญา มงคลประจักษ์
2. นางฐิตารีย์ สุทธิจันทร์

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP