ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฏร์ธานี โอกาสนี้ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 2,000 คน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี


ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่นักศึกษา และได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลท่าศาลา เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันคุณภาพ และเข้าถึงบริการทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้สิทธิหลักประกันสุขภาพได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ การสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย สร้างเสริมสุขภาพสู่การมีสุขภาพดีของสังคม


ภายในงานมีการแนะนำระบบหลักประกันสุขภาพ โดย คุณทวีสา เครือแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฏร์ธานี การอภิปรายระบบและขั้นตอนการใช้บริการที่หน่วยบริการสุขภาพ โดยนายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา และการเสวนาการป้องกันอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อย โดยเภสัชกรหญิงนุชนาฏ ตัสโต หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลท่าศาลา รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ประมวลภาพ


TOP