ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่
17/2557 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นางสาว
กฤติกา กาบพลอย


TOP