ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมชื่นชมคุณค่านักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมยกย่องและชื่นชมนักศึกษาที่มีผลงานได้รับรางวัลระดับประเทศ โดยได้เดินทางไปพบผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว และรุ่นน้อง รวมทั้งมอบป้ายไวนิลแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ภูมิภาคภาคใต้ รวมทั้งสิ้นกว่า 30 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 16-19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าพบผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว และนักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร โรงเรียนสตรีปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนสงขลาวิทยาคม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวุดสตูล โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง เพื่อมอบไวนิลแสดงการชื่นชมศิษย์เก่าโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ พร้อมพูดคุยประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ ทุนการศึกษา สวัสดิการและบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยให้กับครูแนะแนวด้วย

โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและเคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนดังกล่าว ประกอบด้วย นายสุรัตน์ ฐานะกาญจน์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ศิษย์เก่าโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เจ้าของรางวัลดีเด่นระดับภาคใต้ การประกวดโครงการกรุงไทย “ต้นกล้าสีขาว” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอแผนธุรกิจจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA) นางสาววราภรณ์ เดชหุน หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอแผนธุรกิจ จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA) นายวุฒิชัย ตระหง่าน หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ศิษย์เก่าโรงเรียนศรียาภัย เจ้าของรางวัลชมเชย การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 นางสาวปัทมาสน์ บัวเพชร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีปากพนัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอแผนธุรกิจ จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย นางสาววันวิสา ชะอุ่ม หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อดิจิตอลสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ระดับอุดมศึกษา และนางสาวฉัตรลดา ชูคง หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เจ้าของรางวัล นักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักยภาพดีเด่น โครงการ TrueVisions - BBC World News Future Journalist Award ศิษย์เก่าโรงเรียนสงขลาวิทยาคม นางสาวนันทรัตน์ บุญคงทอง หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ นายเจษฏา ผิวเหลือง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล รางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 นายมงคลชัย พวงไสว หลักสูตรบริหารธุรกิจ ศิษย์เก่าโรงเรียนกันตังพิทยากร รางวัลโครงการดีเด่นระดับภาคใต้ การประกวดโครงการกรุงไทย “ต้นกล้าสีขาว”

โครงการชื่นชมคุณค่านักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อชื่นชมนักศึกษาและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน ตลอดจนเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยไปสู่โรงเรียนอีกด้วย โดยในปี 2557 ได้เดินทางไปยังโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ภูมิภาคภาคใต้ รวมทั้งสิ้นกว่า 30 โรงเรียน และจะมีการขยายการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ครอบคลุมโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว คณะครู นักเรียนในโรงเรียนซึ่งได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากม.วลัยลักษณ์อย่างดียิ่ง

ประมวลภาพ


TOP