ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 14/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 14/2557 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวอัจจิมา เย็นในธรรม
002 นางสาวพุมรินทร์ ลือชา
003 นางสาวจริญญา มาศอรุณ
004 นางสาวเพ็ญนภา กายฤทธิ์
005 นางสาวกนิษฐา ทองใบ
006 นางสาววนิดา อ่อนหวาน
007 นางสาวสุรีภรณ์ นาคสุวรรณ์
008 นางสาวศิรินทร จูพงษ์ไพศาล
009 นางสาวนรีรัตน์ ศรีสุวรรณ
010 นางสาวมนันพันธ์ กิจนิยม
011 นางสาววิลันดา ลีลัคนาวีระ
012 นางสาวศุทธินี นนทศักดิ์
013 นางสาววนิดา นิยมเดชา
014 นางสาวณัฎฐวรรณ ฤทธิชัย
015 นางสาวปัทมา โต๊ะหลี
016 นางดวงดาว ศรีรัตน์
017 นางสาววิมลรัตน์ จันทร์แดง
020 นางสาวณวิกาญจน์ เพชร์สวัสดิ์
021 นางสาววิไลวรรณ จันทร์ยัง
022 นางสาววรรณิศา โมราบุญ
023 นางสาวกมลลักษณ์ ชูสุข
024 นางสาวดวงพร สุริยะ
025 นางอาริตา สังข์วงศ์
100 นายศราวุฒิ สืบประดิษฐ์
102 นางสาวสุมาลี ศรีมุณี
104 นางสาวชฎามาศ ช่วยขุน

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 101
อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP