ส่วนวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาไทย-มาเลเซีย