ข่าวการศึกษา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาไทย-มาเลเซีย

โครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาไทย - มาเลเซีย เป็นโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาประเทศมาเลเซียในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนา สังคม และวัฒนธรรม โดยการนำนักศึกษาทั้งจากส่วนกลางและจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์กับนักศึกษาระหว่างสองประเทศ ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2557 โดย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ ได้พิจารณาส่ง นาย วรวุฒิ หมัดโน๊ต นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ

ประมวลภาพ


TOP