ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และตัวแทนหน่วยงานภายนอก วางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


สำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ นายสมเกียรติ จันหนู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า วันมหิดลถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งต่อสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้ง 4 สำนักวิชา คือสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ การที่ได้ร่วมกันจัดงานวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการถวายสักการะแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยว่า ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และองค์พระราชบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 7 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดงานวันมหิดลขึ้น

การจัดประเพณีอันดีงามนี้ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระบรมราชชนกได้ทรงประทานแก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะนักศึกษาในสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะได้ตระหนักและสำนึกถึงภารกิจที่ทุกคนพึงมีในการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"

โอกาสนี้ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และคณบดีทั้ง 4 สำนักวิชา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตามด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก คณบดีสำนักวิชาต่างๆ ซึ่งได้นำคณาจารย์ของแต่ละสำนักวิชา รวมทั้งตัวแทนหน่วยงานภายใน และตัวแทนนักศึกษา วางพวงมาลายตามลำดับ

อนึ่ง วันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย โดยผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์จะร่วมจัดกิจกรรมเพื่อถวายความกตัญญูกตเวที และเฉลิมพระเกียรติคุณให้ไพศาล เป็นแบบฉบับให้อนุชนรุ่นหลังได้เจริญตามรอยพระยุคลบาทนับตั้งแต่ปี 2494 มาจนถึงปัจจุบัน

ประมวลภาพ


TOP