ข่าวทั่วไป

ขอขอบคุณและชื่นชมหน่วยงานต้นแบบในความร่วมมือ “มวล.ร่วมใจ รู้ค่าพลังงาน” ผ่านวิดีโอคลิป ประจำปี 2557

ตามที่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมส่งวิดีโอคลิป “มวล.ร่วมใจ รู้ค่าพลังงาน” เข้าประกวดเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักศึกษาได้เรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน องค์กร โดยนำเสนอในรูปแบบของ วิดีโอคลิป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดเวลาของการส่งผลงานดังกล่าว ซึ่งปรากฎว่ามีหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ส่งผลงานเข้าประกวด ในการนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำผลงานของทั้ง 2 หน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อและช่องทางของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการขอบคุณและร่วมชื่นชมในความร่วมมืออย่างดียิ่ง

ทั้งนี้ คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะได้เชิญผู้แทนของทั้ง 2 หน่วยงานรับเกียรติบัตร "หน่วยงานต้นแบบ มวล.ร่วมใจ รู้ค่าพลังงาน ประจำปี 2557” ในความร่วมมือด้านการจัดการพลังงานระดับหน่วยงานและรับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป


นายความหวัง : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


มวล. ร่วมใจรู้ค่าพลังงาน : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP