ข่าวเด่น

ดร.พิมพ์ลภัส ได้รับเชิญจากกรมการท่องเที่ยวเป็นวิทยากรเสวนาในงานวันท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวโลกดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเสวนาในงานวันท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวโลก “การพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยว” (Tourism and Community Development) เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ESCAP Hall อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมทั้งนำเสนอถึงเป้าหมายของประเทศไทยในการเสนอตัวเพื่อขอเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Tourism Day 2015 และได้รับเกียรติจาก Dr.Taleb Rifai เลขาธิการ UNWTO กล่าวถึงการท่องเที่ยวและชุมชน รวมทั้งการบรรยายพิเศษ โดย H.E. Mr.Jorge Eduardo Chen Charpentier เอกอัตรราชฑูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย

ดร.พิมพ์ลภัส ได้รับเชิญในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัย แนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี พ.ศ. 2556 และยังได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
โดยได้ร่วมเสวนากับนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล โดยมีคุณประวีณมัย บ่ายคล้อย เป็นผู้ดำเนินรายการ

ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ได้บอกเล่าเกี่ยวกับบทบาทของนักวิจัยจากหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนด้วยงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นการดำเนินงานในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (University Community Engagement) ตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นอกจากนี้ ยัง​ได้พูดถึงการขับเคลื่อนงานวิจัยตั้งแต่ภาพรวมของประเทศและการเตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนป่าสนวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนที่สุโขทัย การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดกระบี่ การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ การขับเคลื่อนงานวิจัยในจังหวัดปัตตานี ซึ่งจากการเสวนาครั้งนี้ เป็นการร่วมนำเสนอองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินงานวิจัยทางการท่องเที่ยวในภาคใต้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยในปี พ.ศ. 2557 กำลังดำเนินการแผนงานวิจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน และโครงการวิจัยการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่

​“การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การผลักดันสังคมเข้มแข็ง เป็นแนวทางที่พวกเรา หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนให้ความสำคัญ งานวิจัยสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการ โดยให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทร่วมเป็นทีมวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดโจทย์วิจัยไปจนถึงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของงานวิจัยท่องเที่ยวชุมชนปัจจุบันคือการให้ความสำคัญกับกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขณะที่ดำเนินการวิจัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าผลการวิจัยที่เป็นปลายทางของทุกโครงการวิจัย” ดร.พิมพ์ลภัส กล่าว

อนึ่ง มีผู้เข้าร่วมเสวนาในงานวันท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวโลก “การพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยว” (Tourism and Community Development) จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณ 500 คน

ประมวลภาพ


TOP