ข่าวทั่วไป

ผลการประกวดเพลงร้องเรือเด็ก เนื่องในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเวทีประกวดเพลงร้องเรือเด็ก เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณเวทีการประกวดศิลปะและวัฒนธรรม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผลการประกวดดังนี้

ระดับเยาวชน ( อายุไม่เกิน ๑๘ ปี )
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เด็กหญิงชลธิชา ทวีเมือง โรงเรียนปทุมมานุกูล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เด็กหญิงพิชยธิดา พรหมชาติ โรงเรียนบ้านทวดทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองพริก โรงเรียนวัดสระเพลง
รางวัลชมเชย ๑ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เด็กหญิงพณัฐดา รอดสุข โรงเรียนวัดสระเพลง
รางวัลชมเชย ๒ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เด็กหญิงเกวลิน พงษ์พรหมณ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นางพริ้ม มีฤทธิ์ จาก อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นางละออง บุญมี จาก อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายเกษม โต๊ะนาย จาก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ๑ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นางชิต จูงสิริ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ๒ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นางหมิด มรีเศวต อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP