ข่าวทั่วไป

ผลการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้ (สำเนียงใต้) เนื่องในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเวทีประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้ (สำเนียงใต้) เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณเวทีการประกวดศิลปะและวัฒนธรรม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผลการประกวดดังนี้

ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองพริก จาก โรงเรียนวัดสระเพลง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เด็กชายกิตติธัช แก้วกำยาน จาก โรงเรียนสุมณฑาศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เด็กชายพีระพัฒน์ คงสติ จาก โรงเรียนวัดสระเพลง
รางวัลชมเชย ๑ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เด็กชายเจษฎา เกลี้ยงเกลา จาก โรงเรียนวัดสระเพลง
รางวัลชมเชย ๒ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เด็กหญิงพณัฐดา รอดสุข จาก โรงเรียนวัดสระเพลง

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายธีรสิทธิ มากละเอียด จาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายเมฆพัตร์ อุไรรัตน์ จาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เด็กหญิงศศิวิมล การุณ จาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
รางวัลชมเชย ๑ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายชวรัตน์ มณี จาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP