ศูนย์บริการวิชาการเข้าพบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมกำหนดแนวทางการร่วมมือทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2558