ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์บริการวิชาการเข้าพบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมกำหนดแนวทางการร่วมมือทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อาจารย์ ดร. วันสุรีย์ พรหมภัทรและทีมงาน ได้เข้าพบปะกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วย นายมาโนช เสนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายคธา รุ่งโรจน์รัตกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายสังคม หอมเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาความร่วมมือในการนำเอาองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไปบูรณาการกับการดำเนินงานจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่ตั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP