ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สี่สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพลงนามความร่วมมือกับ Kunming Medical University ประเทศจีน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือ Agreement on Academic Exchange กับ Kunming Medical University ประเทศจีน และ Addendum on Student Exchange เพื่อดำเนินภารกิจในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์ การทำวิจัยร่วมและการเข้าร่วมฝึกอบในหลักสูตรต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

Agreement ดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกันระหว่างสี่สำนักวิชา เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน 2557 และได้มีการลงนามโดยอธิการบดีของทั้งสองมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

อนึ่ง Agreement ฉบับนี้กำหนดระยะเวลาไว้ 5 ปี โดยเน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาก่อนในช่วงแรก และได้กำหนดระยะเวลาแลกเปลี่ยนเอาไว้ครั้งละไม่เกิน 12 สัปดาห์ หรือประมาณ 3 เดือน จำนวนปีละ 10 คน ครอบคลุมทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสาขาต่อไปนี้ คือ Pre-clinical and Clinical Medicine, Pharmacy, Nursing Science, Public Health, Physical Therapy, และ Biomedical Technology

ท่านสามารถเรียกดูข้อตกลงได้ที่:http://iro.wu.ac.th/

TOP