มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับเป็น Area-Coordinator ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศเยอรมัน