ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับเป็น Area-Coordinator ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศเยอรมัน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร โดยอาจารย์ สุทธีระ ทองขาว ได้รับเป็น Area-Coordinator ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 2 คน ได้แก่ Maria Maria Magdalena Kaiser (Ph.D.) และ Sina Karolin Spieth (Master) จาก Institute for water and River Basin Management, Department of Aquatic Environmental Engineering มหาวิทยาลัย KIT หรือ Karlsruhe Institute of Technology ประเทศเยอรมัน

นักศึกษาทั้งสองดังกล่าวจะเก็บข้อมูลภาคสนามและ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และ 6 สัปดาห์ ตามลำดับ

โอกาสนี้ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ โดย รศ. ดร. อัศวิน พรหมโสภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางจิราพรกาฬสุวรรณ และนางสาวจุฑาพัฒน์ เบ็ญจพงศ์ ได้ให้การต้อนรับร่วมกับนักศึกษาต่างชาติคนอื่นๆ ที่กำลังศึกษาและฝึกสอนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ
- นักศึกษาจากประเทศบัคลาเทศ (ศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน ระดับปริญญาโท 1คน)
- นักศึกษาจากประเทศจีน (ฝึกสอน 1 คน ศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คน)
- นักศึกษาจากประเทศเกาหลี (ฝึกสอน 1 คน)
- นักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศศ (ทำโครงการพิเศษ 2 คน (เดินทางกลับไปแล้ว 3 คน))
- นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย (ศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน ระดับปริญญาโท 2 คน)
- นักศึกษาจากประเทศเวียดนาม (ศึกษาระดับปริญยาเอก 1 คน)
- นักศึกษาจากประเทศพม่า (ศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน)
- นักศึกษาจากประเทศเนปาล (ศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คน)

 

ประมวลภาพ


TOP