วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2557) เผยแพร่ออนไลน์แล้ว