ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มวล.ร่วมประชุมสัมมนา Drug, Substance and Alcohol Abuse

 

ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา the 2nd IMT-GT Regional Convention on Drug, Substance and Alcohol Abuse Among IMT-GT Tertiary Institutions เมื่อวันที่ 20-22 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ TH hotel & Convention Center เมือง Alor Setar รัฐ Kedah ประเทศมาเลเซีย

ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครังนี้ ประกอบด้วย รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ นายฟาเดล สาและดิง นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ นางสาวจรรยา เสริมกิจ นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ นางสาวสุภัทชา เปรมทอง และนางสาวจุฑามาศ จันทวิลัย นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล ได้รับเชิญให้ไปบรรยายใน Plenary Session หัวข้อ Rehabilitation development on drug, substance and alcohol abuse ซึ่งการบรรยายของ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกกลุ่ม IMT-GT

สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการเกี่ยวกับ Drug, Substance and Alcohol Abuse แล้ว ยังได้เข้าร่วมอภิปรายเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของยาเสพติด สารเสพติดและสุราในสถานศึกษาในปัจจุบัน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่นๆ ของประเทศไทย ตลอดทั้งการเล่าประสบการณ์การทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาของไทยได้รวบรวมประเด็นปัญหา การจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดต่างๆ นำเสนอในที่ประชุมรวม พร้อมกับการนำเสนอของนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย

การเข้าร่วมประชุมของนักศึกษาครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่หลากหลายจากประเทศต่างๆ การได้ประสบการณ์ในต่างประเทศแล้ว ยังเกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคของโลกด้วย

ประมวลภาพ


TOP