ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการใช้ประโยชน์งานวิจัยเชิงพาณิชย์”