ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการใช้ประโยชน์งานวิจัยเชิงพาณิชย์”

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร นักวิจัย บุคคลากรในเรื่องของการสร้างงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ทำไมต้องจัดสัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยได้จัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมา เพื่อเป็นหน่วยงานในการดำเนินการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและวิชาการอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ได้มีการดำเนินการขอรับความคุ้มครองอย่างถูกต้อง นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นส่งเสริมเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้

ในช่วงที่ผ่านมาผลการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมีจำนวนผลงานที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้นทุกปี มีนักวิจัย บุคคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจเรื่องของความสำคัญในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ในขณะที่จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสามารถสร้างรายได้กลับเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยนั้นยังคงมีจำนวนน้อยอยู่ จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการใช้ประโยชน์งานวิจัยเชิงพาณิชย์” อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยและมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ประกอบการ บริษัท เอกชนและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยเน้นเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และทัศนคติ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในเรื่องการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มาจากงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

เข้าร่วมสัมมนาแล้วจะได้อะไร

ได้มุมมองและมีประสบการณ์ใหม่ ได้วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ในเรื่องการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มาจากงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ไครบ้างที่สามารถเข้าร่วมสัมมนา

บุคลากรตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 100 คน
จัดสัมมนาที่ไหน

ห้องประชุม 4 โซน B ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สนใจเข้าร่วมสัมมนาต้องทำอย่างไรบ้าง

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่
โทรศัพท์ แจ้งชื่อ นามสกุล และ หมายเลขโทรศัพท์ ได้ที่ คุณ พรรษกร นางนวล โทร 3575
แจ้งชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ทาง Email ได้ที่ lexykusa25@gmail.com
แจ้งชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ทาง Facebook Messenger : walailak university science park


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=2118

TOP