ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ และนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ