ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 23/๒๕๕7 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 23/๒๕๕7 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
1) นายปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
2) นางสาวบุศรินทร์ นันทะเขต
3) นายชัชวาล อินทุสมิต

2. รายละเอียดการสอบ
2.1 นำเสนอผลงานของตนเอง เช่น ภาพวาด การออกแบบตัวละคร ผลงานแอนิเมชัน หรืองานในลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเวลา 10 นาที
2.2 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
2.3 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP