ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/๒๕๕7 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ สังกัดโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/๒๕๕7 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้

1. รายชื่อ
006 นางสาวศิริพร หมาดหล้า
101 นางสาวสุพรรณี ชูเอียด

2. การสอบ
2.1 รายละเอียดการสอบ
(1) สอบปฏิบัติเทคนิควิธีและการใช้เครื่องมือทางด้านพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
(2) สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


TOP