ประกาศขยายเวลารับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์