ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครฯ อภินันทน์ ซื่อธานุวงศ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าฯ อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
   
       เกิดฉวางจันดีจังหวัดนครศรีธรรมราช แดนนักปราชญ์สุกใสไทยสยาม
มุ่งศึกษาหาความรู้สู้ทุกยาม รัฐศาสตร์จุฬาฯ งามประดับตน
       เป็นนายอำเภอเลอล้ำคำชมช่ืน ที่นครฯหรือที่อื่นระรื่นผล
ผู้ว่าฯ อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ท่านคงทน ยิ้มเสมอเอ่อล้นชนเปรมปรีดิ์
       ชนปรีดิ์เปรมเกษมสันต์กันทั่วหน้า ด้วยผู้ว่าฯเอมอิ่มปร่ิมราศรี
มีน้ำจิตเมตตาเอื้ออารี แก้ปัญหาได้ดีีมีธรรมรอง
       ย้ายมาจากจังหวัดนราธิวาส สู่นครศรีธรรมราชมาดมันสมอง
ทำทุกอย่างมั่นสมาธิไตร่ตริตรอง ยากจะหาข้อบกพร่องของผลงาน
       เป็นกันเองเก่งดีมีความรู้ จึงยืนอยู่บนทางปราชญ์มาตรฐาน
ท่านถ่อมตนคนซึ้งซาบน้อมกราบกราน การสื่อสารใช้ภาษาน่านิยม
       ใครอยู่ใกล้ได้อบอุ่นกรุ่นความรัก พี่น้องน้าทายทักหลักสวยสม
ชาวนครฯ จึงใจหายให้เศร้าตรม แต่ต้องหักอารมณ์ให้จมลง
       ด้วยตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ นั้นช่วงโชติ ท่านจะรุ่งไพโรจน์ดุจเหมหงส์
อนาคตราชการงานมั่นคง ปลัดกระทรวงฯ เป็นธงที่งดงาม
       ในโอกาสที่ท่านย้ายไปในครั้งนี้ กราบพระศรีรัตนะองค์พระสยามฯ
องค์พระบรมธาตุนครฯ กระฉ่อนนาม ศักดิ์สิทธิ์ทุกเขตคามจงอวยชัย
       ให้ผู้ว่าฯ อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อายุ วรรณะ สุขะ คง สุกสดใส
พละ กำลังเปล่งปลั่งดั่งสหัสนัย ตลอดไปตลอดกาลนานนิรันดร์
   
ด้วยความเคารพ รักยิ่ง
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
จันทร ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

TOP