ผู้ว่าราชการจังหวัดนครฯ อภินันทน์ ซื่อธานุวงศ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย