ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 14/๒๕๕7 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 26 ราย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาววิไลวรรณ จันทร์ยัง
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวกนิษฐา ทองใบ

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP