ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักเรียนทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารรสุขศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติ
- มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หากต่ำกว่าจะพิจารณาเป็นกรณีไป
- มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเทคนิคการแพทย์, เภสัชศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยสามารถเข้าศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 (เปิดเรียนวันที่ 15 ธันวาคม 2557)

2. งานวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยเป็นการทดสอบทางโลหิตวิทยา การทดสอบแยกชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน และการทดสอบเพื่อแยกชนิดการกลายพันธุ์ของยีนโกลบินด้วยเทคนิค PCR, Real time PCR และเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

3.ทุนการศึกษา
3.1สนับสนุนการทำวิจัยและเงินเดือนบางส่วน รวมทั้งสามารถยื่นขอทุนสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้
- ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษาปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 192,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (เดือนละ 8,000 บาทต่อเดือน)
- ทุนสนับสนุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท

ผู้สนใจสามารถส่ง CV, transcript มายัง อาจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น E-mail : manit.nu@wu.ac.th โทร 0 7567 2198 หรือมือถือ 084-1194408

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP