นายชิตณรงค์ พิชัยกาล นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไดรับรางวัลด้านวัฒนธรรมระดับประเทศ