ข่าวการศึกษา

นายชิตณรงค์ พิชัยกาล นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไดรับรางวัลด้านวัฒนธรรมระดับประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ภาคประช่าชนและราชการ ประเภทบุคคล แบ่งเป็น ด้านศาสนา ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ผลการคัดเลือกปรากฏว่า นายชิตณรงค์ พิชัยกาล นักศึกษาปีที่ ๑ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการเสนอชื่อและผลงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในห้าของผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และได้เข้ารับรางวัลจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

TOP