ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ JSTP สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ด้วยโครงการบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (งบโครงการฯ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติ
- เพศชาย/เพศหญิง สถานภาพโสด อายุ 22-30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- มีความซื่อสัตย์ ไม่มีประวัติการฟ้องร้อง หรือให้ลาออกจากงานเนื่องจากการทุจริต
- มีความตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำสูง
- เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักการให้บริการ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถใช้ภาษาไทยได้ในระดับดีมาก และภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีความสามารถในการใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศในระดับดี
- เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- มีความสามารถในการบริหารจัดการ หากมีประสบการณ์ด้านนี้ หรือประสบการณ์การจัดค่ายวิชาการจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. ภาระงาน
- ติดต่อประสานงานกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะทำงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนหรือ Junior Science Talent Project (JSTP) ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์โครงการฯ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ และจัดทำหนังสือราชการ ทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน เป็นต้น
- ดำเนินการรับสมัคร ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเข้าร่วมโครงการฯ
- ติดต่อประสานกับนักเรียน เกี่ยวกับทำโครงงานวิทยาศาสตร์และติดตามประเมินผลโครงงานนักเรียนในโครงการฯ
- จัดประชุมโครงการฯ สรุปรายงานการประชุม และรายงานประจำปีของโครงการฯ
- ดูแลและจัดการงบประมาณในการดำเนินงาน ร่วมถึงวางแผนการดำเนินงานของโครงการฯ
- งานมอบหมายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

4. ระยะเวลาการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานและจ้างแบบเต็มเวลา ครั้งละ 1 ปี

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
5.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่http://dp2.wu.ac.th/form.html
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
5.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
5.6 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

6. การสมัคร
6.1 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ที่ นายอาทิตย์ จรจรัส สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 075 672 051 เวลา 08.30-16.30น. วันที่ 7-17 ตุลาคม 2557
(เว้นวันหยุดราชการ)
6.2 หรือผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ มายัง นายอาทิตย์ จรจรัส สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 วันที่ 7-17 ตุลาคม 2557 (โดยวงเล็บมุมซองว่า สมัครงานโครงการ JSTP และต้องส่งมาถึงภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เท่านั้น)
7. การคัดเลือก
กำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1
มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งดังนี้
2.1 สอบข้อเขียน
2.2 สอบสัมภาษณ์

8. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557
- กำหนดสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557
- กำหนดสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่ีมเติ่มได้ที่ นายอาทิตย์ จรจรัส โทร 075 672 051


TOP