ชวนเพื่อนวลัยลักษณ์ร่วมปลูกป่าต้นน้ำ..รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าต้นน้ำบ้านเขาวัง วันที่ 18 ตุลาคม 2557