ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น สปช.ม.วลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยเป็นตัวแทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ เกิดวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2495 ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จบปริญญาตรี กศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาไทย) และ ปริญญาเอก อ.ด. (ภาษาไทย) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TOP