ม.วลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น สปช.