ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้ประเมินโครงการจาก Keidanren Nature Conservation Fund (KNCF)