ข่าวเด่น

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้ประเมินโครงการจาก Keidanren Nature Conservation Fund (KNCF)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินโครงการจำนวน 14 คนจาก Keidanren Nature Conservation Fund ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Mr. Yasuaki Nii ในโอกาสที่เดินทางมาประเมินโครงการ Green Carpet ซึ่งเป็นโครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายทะเล อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี Professor Shigeru Kato จากมหาวิทยาลัย Kogakuin เป็นหัวหน้าโครงการ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย Kogakuin เป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มานาน โอกาสนี้จึงได้นำคณะผู้ประเมินโครงการฯ เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี และรับฟังบรรยายพิเศษโดย อาจารย์ สุธีระ ทองขาว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หัวข้อ Mangrove ecosystem and prevention of disaster by Mangrove และเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

โครงการ Green Carpet นี้ เป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยหัวหน้าโครงการจะนำนักธุรกิจ ประชาชน ตลอดจนนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นมาทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ทำให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์นานาชนิด เป็นแหล่งอาหารของชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา

สำหรับ Keidanren Nature Conservation Fund เป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประทศที่อยู่ในแถบ Asia-Pacific ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ รายได้ของกองทุนมาจากการบริจาคของนักธุรกิจที่มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

ประมวลภาพ


TOP