ส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงาน Deck-D's Admission Top Hit Fair