ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 26/๒๕๕7 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 26/๒๕๕7 ลงวันที่ 15 สิงหาคม นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการตลาด
1.1 รายชื่อ
1) นางสาววสุ สิทธิสาร
2) ดร.สุธิดา จักษ์เมธา
3) ดร.ชัญญ์ญาณ์ คำบุญ

1.2 การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา
ไม่เกิน 15 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์

1.3 กำหนดการสอบ
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการเงิน
2.1 รายชื่อ
1) ดร.เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ
2) ดร.วรสิทธิ์ จักษ์เมธา

2.2 การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา
ไม่เกิน 15 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์

2.3 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP