มวล.จัดเสวนาและระดมความคิดเพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม